“Empathy map” เครื่องมือที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอย่างแท้จริงก่อนเริ่มสร้างแบรนด์

You are here:
Go to Top