ในขั้นตอนกระบวนการผลิต เราได้มีการวางแผนอย่างเป็นระบบ
ทุกขั้นตอนการผลิตโดยเครื่องมือคุณภาพสูง และบุคลากรที่มีความชำนาญ
ทำให้มาตรฐานครีมออกมาคงที่ และสามารถส่งตรงตามกำหนดเวลาที่ได้แจ้งไว้ก่อนการผลิต